พ่อปู่ชีวก โกมารภัจจ์มหาวิเศษปาฏิหารย์...ง
.
.

...ทั้งหมดด้านล่างนี้บูชาหมดแล้ว...................

 

พ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์ ภาพด้านบนนี้เป็นภาพที่ท่านลูกศิษย์สั่งต้องการให้ทำฐานสีทองคำ แต่งชุดขาว ลายยันต์สีดำ

 

ผู้มีปัญหาสุขภาพส่วนตัว หรือคนในบ้านมีปัญหาสุขภาพ หรือจะบูชาพ่อปู่ชีวกไปให้ผู้ป่วยได้บูชาหมั่นท่องคาถา พ่อปู่ชีวกอยู่เสมอ พ่อปู่ชีวกจะช่วยป้องกันโรคภัย ไม่ให้เกิดแก่ผู้บูชา และผู้คนในครอบครัว

 พระคาถา อัญเชิญ ดวงจิต วิญญาณ
ปรมาจารย์ทางการแพทย์ " ชีวกโกมารภัจจ์"
โอม นะโม ชีวะโก สิระสา อะหัง กรุณิโก สัพพะสัทธานัง
โอสะถะ ทิพพะมันตัง ประภาโส สุริยาจันทัง โกมารภัจจ์โต
ประภาเสสิ วันทามิ ปัณฑิโต สุเมทะโส อะโรคา สุมนาโหมิ
( ว่า ๓ ครั้ง )

 นะอะ นะวะ โรคา พยาธิ วินาสสันติ
( ว่า ๓ ครั้ง )

 คำไหว้ครูว่านยา :ชีวกโกมารภัจจ์
 ข้าขอประนมหัตถ์ พระไตรรัตน์นาถาตรีโลกอมรา อภิวาทนากร หนึ่งข้าอัญชลี พระฤษีผู้ทรงญาณแปดองค์เธอมีญาณโดยรอบรู้ในโรคา ไหว้คุณอิศวเรศ ทั้งพรหมเมศทั่วชั้นฟ้า สาบสรรซึ่งว่านยา ประทานทั่วโลกธาตรี ไหว้คุณกุมารภัจจ์ ผู้เจนจัดในคัมภีร์ เวชศาสตร์บรรดามี ให้ทานทั่วแก่นรชน ไหว้ครูผู้สั่งสอน แต่ปางก่อนเจริญผล ล่วงลุนิพานดลสำเร็จกิจประสิทธิพรฯ

 คาถาป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ
โอม  นะโม   ชีวะโก   สิระสาอะหัง  กะรุณิโก    สัพพะสัตตานัง    โอสะถะ   ทิพพะมันตัง   ปะภาโส   สุริยาจันทัง   โกมาระวัตโต   ปะกาเสสิ    วันทามิ
   ปัณทิโต   สุเมธะโส   อะโรคา   สุมะมาโหมิ   ประสิทธิเม

 

สวดภาวนา เช้า ๑ จบ ป้องกันภัยไข้เจ็บ  เรียกโชคลาภ  เย็น ๑ จบ ป้องกันอันตราย
------------------------------------------------

 คาถาป้องกันโรคของพ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

 โอมนะโม ชีวะโก สิระสา อะหัง กะรุณิโก สัพพะ สัตตานัง
โอสะถะ ทิพพะมันตัง ประภาโส สุริยาจันทัง โกมาระภัจโจ
ปะกาเสสิ วันทามิ ปัณฑิโต สุเมธะโส อะโรคา สุมะนาโหมิ (๓ จบ)

 บทอธิษฐาน
ขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ จงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าฯ  (ชื่อ/นามสกุล) พ้นจากโรคร้ายภัยเวร โรคเวรโรคกรรม ขอให้มีอายุมั่นขวัญยืน มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี ขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้ คุ้มครองข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้ ล่วงไปเมื่อหน้าเทอญ

 หมายเหตุ
หากท่านต้องการบารมีรักษาโรคร้ายภัยเวรต่างๆ ในขณะที่เจ้บไข้ได้ป่วย ให้ท่านหาบาตรหรือขันน้ำมนต์ใส่น้ำดื่ม วางหน้ารูปหล่อบูชา ขอบรม ครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ และสวดอธิษฐานขอให้น้ำในบาตรหรือขันนี้ จงเป็นน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ เสร็จแล้วให้ดื่มกิน เพื่อขจัดโรคร้าย ภัยเวรต่างๆ ที่ปรากฎและเกิดขึ้น

 ผู้ ใดได้กล่าวสรรเสริญคุณแห่งพระคาถาบทนี้ ผู้ใดได้เจริญภาวนาพระคาถาบทนี้ จะบังเกิดมีอานุภาพป้องกันสรรพโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวง จะเป็นผู้ไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐหาได้ยากและหากยิ่งได้ เผยแพร่ไป จะมีอานิสงส์ผลบุญ ทำให้ปราศจากโรคร้ายภัยเวรต่างๆ

 

 

Additional information

ดูสถิติ